انواع آسانسور بر اساس نوع کاربری

 

 

نفربر یا مسافربر
باربر خانگی HOME LIFT

 

نمادار یا پاناروما ماشین بر بیماربر یا تخت بر

 

مون شارژ (غذابر) ویلچر بر یا معلول بر کارگاهی